Gestapo fylte Valdresfjellene
da de var på jakt etter kommunistenes sentralforlegning.


Operasjon "Almenrausch" og aksjonen mot Sollia satt i verk etter opplysninger av Ole E. Torgersen.Omfattende angiversak begynt for lagmannsretten i Drammen i dag

Fra vår utsendte medarbeider Wilfred Hagen.

Drammen i dag: I Fylkeshuset her tok lagmannsretten i formiddag til med saken mot Vikersund-mannen Ole Evang Torgersen, som er satt under tiltale for en rekke alvorlige forhold etter straffelovens forræderi-paragraf. Retten, som administreres av lagdommer Gløersen, vil i dagene framover få rullet opp meget alvorlige begivenheter i vårt folks frihetskamp. Således var det Torgersen som gjorde det mulig for Gestapo i juni 1944 å sette i gang sin operasjon "Almenrausch", rettet mot sentralledelsen for Norges kommunistiske parti, som da hadde forlegninger i -Etnedal og Østre Slidre. Det var politisoldater, rullende materiell og fly, som ble satt i bevegelse for å rette et siste og avgjørende slag mot dette kraftsentrum i folkets motstand mot okkupantene, og mot mannen som ledet det hele, Peder Furubotn.

Det var også Torgersen som oppga Sollia pensjonat som kvarter for Asbjørn Sunde, "Osvald", og hans menn, med det til følge at gruppen ble utsatt for det angrepet som betegner et av de mest dramatiske avsnitt i boka til Sunde, "Menn i mørket". Torgersens angiverier medførte døden for en rekke gode patrioter. - Torgersen møter med o.r. sakfører Georg Resch som forsvarer, mens advokat Bjørnevik fører aktoratet.

I tiltalebeslutningen som er på flere maskinskrevne sider heter det at tiltalte ble arrestert av Stapo utenfor Hønefoss i slutten av mai 1944. Under forhør dagen etter oppga han Sollia på Hadeland, oppga hvordan gruppen var organisert og om aksjoner gruppen hadde foretatt. Herunder oppga han en rekke dekknavn på personer som tilhørte gruppen.

Tiltalte tegnet også en skisse over Sollia og var med og viste veien dit, etter at han hadde gjort Stapo merksam på at gruppen antagelig ville sette seg til motverge. Under aksjonen ble det arrestert 1 mann og beslaglagt en rekke illegale rapporter og sabotasjemateriell.
Under denne aksjonen oppga tiltalte uten tvang at Ivar Amli, Eina, var sambandsmann for gruppen og at Asbjørn Sunde hadde bodd hos ham. Amli ble skutt under arrestasjonen.

Etter dette ble tiltalte overlatt det tyske sikkerhetspoliti, og i begynnelsen av juni oppga han til dette at den kommunistiske sentralledelse med Furubotn i spissen i mars samme år var forlagt til Svarthammar i Nord-Etnedal og i Østre Slidre. Tiltalte oppga dekknavnene på flere personer som holdt til der, likesom han oppga navnene på en del personer som hadde støttet kommunistenes arbeid økonomisk og gitt dem husvære.

På grunnlag av disse opplysninger satte tyskerne i gang operasjon "Almenrausch" i midten av juni, hvorunder to patrioter ble skutt og ca. 50 mann arrestert. I selve hovedforlegningen ble det arrestert 11 personer. Tiltalte var med hele tia som veiviser.

Etter aksjonen ga han tyskerne en rekke opplysninger om de arresterte og deres funksjoner i sentralledelsen. Han ga også opplysninger om hvem han mente sto for de illegale aviser, det illegale arbeidet i fagorganisasjonen, vaktholdet, forpleiningen og instruksjonen i våpenbruk. Også ellers har tiltalte gitt tyskerne en rekke opplysninger av stor betydning i tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen. Således oppga han blant annet under forhør på Brandbu i mai - juni 1944 at en mann ved navn Mikkelsen hadde vært kommunistene behjelpelig med å skaffe sabotasjemateriell. - Mikkelsen var dekknavn for Kristian Andresen, Gjøvik, som ble arrestert og senere skutt. Under forhør på Victoria Trasse ga tiltalte opplysninger blant annet om at Erland Hovde hadde ledet flere sabotasjehandlinger og at Einar Skyen og Leif Kjemperud hadde deltatt i flere av disse. Tiltalte oppga også opplysninger om hva flere ettersøkte sabotører fra Oslo, bl. a. Einar og Gunnar Åby, hadde utført av sabotasjehandlinger. - Av medlemmer i samme sabotasjegruppe som tiltalte tidligere hadde tilhørt, oppga tiltalte bl. a. Karl Seland, brødrene Rød og brødrene Granum.

Det er innstevnet en rekke "celebre" vitner i saken. Blant disse er "statspolitibetjentene" Flesjø, Finnerud og Amundsen, Arne Saatvedt og tyskeren Joseph Schamper, samt den beryktede Gjertrud Karlsen.

I: FRIHETEN
27-01-1948.