Ansvarsfulle, samvittighetsfulle og hederlige partikamerater og samfunnsbyggere...


Rapport om brudd på partidisiplinen ....


Til R.R. Fra Trøndelag Distrikt av N.K.P.,
distriktstyret.

Kamerat.

Til underretning meddeles at det er kommet rapport på deg for brudd på partidisiplinen.

I formannskapsmøte torsdag 25/7 d.å. har du møtt i synlig beruset tilstand, med til følge at du ble nektet ordet. Dette er et alvorlig brudd på partidisiplinen. Distriktspartiets sekreteriat sammen med kontrollkommiteens formann behandlet saken i møte mandag 29/7 d.å. og fattet følgende beslutning:

N.N. blir som følge av brudd på partidisiplinen fratatt retten i to månender (august, september) å representere partiet i bystyret, formannskap og kommunale kommiteer og nemnder".

Du har høve til å innappelere saka for distriktspartiets kontrollkommite.

Dette til underretning.


Trondheim, 30/7 1946


.Nok et brudd på partidisiplinen...Utdrag av protokoll for distriktsstyremøte 26. juni 1946.

Distriktsstyret vil, etter å ha behandlet kontrollkommiteens innstilling, i sak ang. N.N. uttale:
Distriktspartiet vil skarpt påtale N.N´s misbruk av alkohol. Hans gjentatte misbruk av alkohol er ikke forenlig med partidisiplinen og er til den største skade for det samlede parti. Distriktsstyret vil også påtale N.N´s arbeid i ....nemnda og som ...... og vil peke på at en mere aktiv opptreden til fordel for byens arbeidende befolkning er nødvendig. Distriktsstyret kan imidlertid ikke godkjenne kontrollkommiteens innstilling om eksklusjon av partiet, men mener at N.N. som gammel partimedlem må gis mulighet til å gjenvinne partiets og arbeidernes tillit.

Distriktsstyret vil gi N.N. en siste og alvorlig advarsel. Han må for ettertiden innordne seg under den alminnelige partidisiplin og i sitt arbeid i kommunen og forøvrig alltid være i den beste kontakt med partiet. Dette er en forutsetning for videre medlemsskap i partiet.........

Kamerat N.N. paalegges aa holde en intim kontakt med partiet og da i første rekke med partiets distriktsstyer og i det hele bedre sitt disiplinære forhold til partiet i høyere grad.

Kamerat N.N. pålegges også grundig aa studere partiets kommunalpolitikk og partiets politiske taktikk i særdeleshet og partiets politikk i sin alminnelighet og tilegne seg en ideologi som er i overensstemmelse med denne politikk og Norges Kommunistiske Parti. Han må straks vise større aktivitet i sin virksomhet som partiets og arbeidsfolkets representant. Ved at kamerat N.N. viser oppriktig vilje til en absolutt bedring fra de nåværened forhold, vil partiet på alle måter hjelpe og støtte ham hvor det er nødvendig og påkrevet. Partiet vil hjelpe kamerat N.N. inn på det riktige spor, men det må kun skje ved hans egen aktive medvirkning og oppriktige vilje. Kamerat N.N. må innen to måneder fra 27. juni dette år ha tatt utvetydige skritt til å gjennomføre de her gitte pålegg og vise en udiskuterbar vilje til gjennomførelse av disse pålegg. Kamerat N.N. vil ikke få ytterligere varsel og hans skjebne på det politiske område ligger nå i hans egen hånd.

Kontrollkommiteen pålegges å følge med i de skritt til bedring som kamerat N.N. tar og samtidig være ham behjelpelig med råd og veiledning når han gjør henvendelser om dette. Likeledes skal så vel kontrollkommiteen som partiets sekretariat skyve på, kritisere og kontrollere hans tiltak og handlinger og derved hurtigere bringe han på det rette spor og hjelpe ham til å gjenvinne den tillit som han nå i høy grad har mistet.
sign. ........
(For partiet)

Møteprotokoll - Trøndelag NKP.
Utskrift av protokollen