Jernbanelaget av NKP, Trondheim

Medlemsmøte holdt tirsdag den 29/11 - 49 kl. 19.30 i Nordre gt. 19.

Formannen ønsket vel møtt til møtet. Ingen merknader til avholdelse og møtet ble satt.

Dagsorden ble godkjent slik.

1. Protokollen
2. Lagssaker
3. Innledning om partiets politiske situasjon.
4. Diskusjon

Styreprotokollen ble opplest og godkjent.

Vedtak: Inmeldingen godkjennes

Formannen gjorde klart at til partidiskusjon var innkalt 2 innledere:

Innledere: Andrej Kelen
og Erling Tagseth

W. Kristiansen foreslo at bare Tagseth fikk høve til en redegjørelse for situasjonen. Noe debatt i saken. I denne deltok Kristiansen, Tagseth, E. Lian, Odd Eggen, T. Johansen.

Ved avstemmingen falt Kristiansens forslag og Tagseth erklærte at han da ikke ønsket å gi noen utgreiing og forlot møtet.

Andrej Kelen fikk ordet til innledningen.
Han gjorde rede for den situasjonen som var oppstått i partiet og sitt syn på denne.

I debatten deltok:
Lorentz Langlie, Even Flatreit, Einar Lian, Tormod Johnsen, Odd Eggen, Kelen, Arne Skansbo.

Skansbo fremsatte følgende forslag til resolusjon:

Resolusjonsfremlegg

"Jernbanelaget av NKP, Trondheim, samlet til medlemsmøte 29. nov.-49, har behandlet forholdene i partiet og uttaler:

1. Vi tar på det skarpeste avstand fra de hendingene som er forekommet i partiet *(de siste måneder) rettet til: *(den siste måneden), og som strir mot alle *(demokratiske prinsipper og marxistisk moral) rettet til: *(kommunistiske organisasjonsprinsipper og partimoral)
2. Vi slutter opp om, og stiller oss lojale til det lovlig valgte sentralstyret og landsstyret.
3. Vi slutter opp om det lovlig valgte distriktsstyret og dets handlemåter.
4. Vi vil gjøre alt for å bære partiet videre fram, for å komme til klarhet i og ta et oppgjør med alle politiske avvikelser og for å rense partiet for dets virkelige fiender.


Videre deltok: Flatreit, Lian, Langlie og Kelen. Flatreit gjorde rede for de skritt Distriktsstyret hadde tatt i den senere tid.

Avstemmingen over resolusjonen ga som resultat 7 mot 1 stemme.

Protokollen ble opplest og godkjent.

Møtet hevet


E. Lian,
formann
Tormod Johnsen,
sekr.
Møteprotokoll - Jernbanelaget av N.K.P.
Utskrift av protokollen