Stavne lag av N.K.P.

Årsmøte avholdt på Åsveien skole 16 dec. - 49.


13 medlemmer møtte. Formanden åpnet møtet og ønsket vell møtt og ref. dagsorden som blev godkjent. Protokoll fra foregående møter blev oplest,(men den var meget misvisende så formanden kunne ikke godta den) men efter rettelse av formanden blev den så godtat.

Referertes så fra siste styremøte godkjendtes efter 1 bemerkning. Ad punkt 2 på dagsorden: "Lagets stilling til Partiets stilling i Partistriden", ga formanden en redegjørelse om partiets stilling i dag.
Furubotten kontra Løvlien de to centrer som striden i dag dreier seg om.

Ref. skriv fra Trøndelag distrikt av N.K.P. ved Even Flatreit og Odd Jakobsen datert 23-11-49.

Videre fra Trøndelag distrikt datert 30-11-49.

dessuten 2 fra Emil Løvlien datert 28-11-49.

I den følgende diskusjon deltok K. Berg, Bjarne Jakobsen, I. Warnes og Skjøstad og Ella Hansen som etterlyste formannens tlae som hun ville ha referert. Formand mente at det ville ta for lang tid da møtets tid var begrenset til kl. 10 og tilbød medlemme å få den på rundgang for at de kunne få sette seg inn i den.

Under denne diskusjon som ikke var behagelig fremkom der to forslag til resolusjon fra møtet. fra fru Kristiansen og fra I. Warness.

I. Warness forslag var følgende:
"Årsmøte i Stavne kom. lag den 16-12-49 har drøftet stillingen i partiet, og vil på det skarpeste protestere protestere mot centralstyrets mindretalls suspensjon av de 7 distriktsstyremedlemmer i Trøndelag distrikt. Møtet vil gi sin tilslutning til vedtaket på tillitsmandsmøtet i distriktspartiet i Trøndelag 4 dec. - 49. Laget vil levere sine opgjør til det lovlige valgte distriktsstyre som vi anerkjenner intet nytt distriktsårsmøte er holdt.
Ingv. Warness


Fru Kristiansens forslag var følgende:
"Møtet slutter opp om sentralstyret i kampen mot fraksjonsmakerne i det 2. centrum. I dagens politiske situasjon trenger arbeiderklassen i Norge mere end noensinde ett enhetlig kommunistisk parti som med kraft og besluttsomhet kan ta kampen opp for arbeiderklassens interesser, for socialismen og freden.

Møtet må derfor på det sterkeste fordømme at det 2. centrum i sin kamp mot partiet går til den borgerlige presse".


Ved avstemmingen fikk fru Kristiansen 8 stemmer - Warness 2 stemmer og 3 undlot og stemme. Der blev diskutert hvorvidt Egil Hansen og Lien hadde stemmerett, og man mente de hadde i disse spørsmål.

Beretning fra foregående år blev oplest og godkjent.

Da regnskapet ikke var revidert blev det av kasserer ikke referert fordi lagets revisor Even Flatreit var suspendert av partiet. Efter forslag av Berg blev det vedtatt å utsette regnskapet til det nye styre. Ved avstemmingen blev Bergs forslag vedtatt mot to stemme, Warness og Dreier. Bjarne Jakobsen undlot å stemme.
Kampervold refererte så valgkommiteens forslag på nytt styre:

Formand: Bj. Jakobsen
nestformand: K. Berg
kasserer: H. Lien
sekr. Ella Hansen
styremedlem A. Tiller, revisor Skjøstad.

Efter valget takket Warness for godt samarbeide de år som han hadde vært formand og overlot så plassen til den nye formand. Berg tok så ordet og takket for den tillit som var vist ham ved å velge ham. og uttalte det håp at laget fortsatt måtte arbeide i den samme kameratskapets ånd som før og den strid som var oppstått i partiet ikke måtte skade laget og skape ufred blandt medlemmene.

Der blev foretatt en lynutlodning av to pynteforklær som indbrakte kr. 15.10.

Ella Hansen samlet ind penger til Friheten og der kom ind ialt kr. 43.Der blev bevilget kr. 7 av aftenutlodningens intekt så der blev ialt kr. 50 å sende til Friheten.

Formanden takket så for opmøte.

møtet slutt.

Stavne 5 jan. -50

Astrid Dreier
ref.
Møteprotokoll - Stavne Kommunistlag.
Utskrift av protokollen