Stavne lag av N.K.P. avholdt møte avholdt hos Varnes den 18-11-1949.

Protokol fra forrige møte blev opplest og godkjent.

Til stede var nesten alle lagets medlemmer. Flatreith redegjorde for en skrivelse som var tilsent lagene fra Sentralstyret, 26-10. Da ikke skrivelsen var kjent av styrets medlemmer, blev det påtalt at formannen hadde unlat og holdt styremøte og fremlagt de inkomne skrivelser for det øvrige styre.

Flatreith redegjorde for sin reise til Oslo og refererte til Landsstyremøtet som var avholdt i Oslo. Av referatet fremkom det at det hadde vært en del uenighet på møtet, og resultatet er at norges kommunistiske parti er splittet.

Ketil Berg som var utsent av *(landsstyret), *(overstrøket og erstattet med: centralstyret), deltok også på møtet. Han snakket om stortingsvalget, og bonde sp. målet og Peder Furubottens brosjyre før valget. Ketil Berg kom også inn på de uoverensstemmelsene som oppstod på landsstyremøte.

Det blev en del diskusjon i anledning *(landsstyremøtet og Strand Johansens tale), *(overstrøket og erstattet med: Ketil Bergs redegjørelse angående striden i partiet).

Ella Hansen spurte hvorfor det ikke blev forelagt styret de skriv som var kommet fra Sentralstyret. Formannen takket de to inlederne for sine innleg og oplysninger han takket også medlemmene for got fremmøte og ønsket at det for fremtiden blev like godt opmøte.

Kristian Berg som også deltok i møtet for første gang efter sin lange sykdom takket også for det gode fremmøte og hyggelig samvær, og manet til fortsat samarbeide og sterkere en før.

Møtet slut

for sekretæren Andrea Lien
Møteprotokoll - Stavne Kommunistlag.
Utskrift av protokollen