Trøndelag distrikt av NKP.
Møte i Distriktssekretariatet 15.05. 1945.

Distriktssekretariatet holdt møte 15.5. kl. 11 paa Jern og metals kontor.1. Vedtokes aa sende en rapport til centralledelsen om igangsettelsen av arbeidet.

2. Ad. 17. mai. Det rykkes inn i byens aviser annonse om deltagelse i folketoget under merket "Trondhjems arbeiderparti, avd. av Norges kommunistiske parti". Det søkes ogsaa faat inn i avisene melding om at partiet er traadt i virksomhet.Distriktssekretariatet holdt møte 15.5. kl. 15 i Bladcentralen.

Referertes cirkulære fra NKPs org. utvalg dat. 12.5. vedtokes aa sende cirkulære til kamerater i distriktet om de samme spørsmaal.

4. 17.mai. Vogt redegjorde for samtaler med medl. av 17. maikommiteen om aa faa med en taler. Utsiktene var gode. I folketoget forutsettes ikke baaret annet enn korperasjonsmerker, ikke parolemerker. Utlendinger skal faa delta under merker som angir nasjonalitet.


Møteprotokoll - Trøndelag NKP.