Ansvarsfulle, samvittighetsfulle og hederlige partikamerater og samfunnsbyggere...


Kommentar anno 2003...
Mai 1946. Brev fra en partikamerat med veldig mange tillitsverv.... Bare en av tusener av NKPere som gjennom sin innsats har gjort Norge til et bedre sted for oss alle!

Til
Trøndelag Distrikt av N.K.P.,
distriktstyret.


Kamerater.

Jeg har fått melding om at jeg er valgt til formann i bladstyret for Ny Tid. Desværre må jeg si ifra at jeg ikke kan påta meg dette ansvarsfulle og viktige tillitsverv da jeg fra før er så overlesset med arbeid at jeg ikke på noen måte kan avse tid til arbeidet som formann i bladstyret for Ny Tid.

For det første har jeg nettopp fått annet arbeid i fattigvesenet og er bundet til kontoret hele dagen. Jeg har ikke slik som før anledning til å forlate kontoret i arbeidstiden.
Dernest har jeg fra før en hel rekke kommunale verv som fullt ut opptar en mann, formannskapsmedlem, medlem av følgende styrer, bibliotekstyret, kinostyret, trygdenemnda, slaktehusstyret, folkeopplysningsrådet og formann i kommiteen for anskaffelse av bibliotek for sykehus og helseheimer. Dessuten varamann til: Handelsgymnasiets direksjon, skolestyret, ligningsrådet, finansutvalget og verjerådet. I partiet er jeg kommunalpolitisk leder og medlem av distriktsstyret samt medlem av kommiteen for Ny Tid.

Det er ikke det at jeg vil gjøre meg kostbar, men jeg mener at det må være en viss arbeidsdeling i partiet og stillingen som formann i bladstyret for Ny Tid er så viktig at vi der må finne fram til en kamerat som både har tid og anledning til å passe arbeidet.

Trondheim 8. mai 1946.
Erling Tagseth


Utdrag av protokoll for distriktsstyremøte 9. mai 1946.

Sak 1. Formannen refererte skriv fra Erling Tagseth som bestemt sa fra seg vervet som formann i bladstyret for Ny Tid, som han var blitt valgt til mot sin vilje. Tagseth begrunnet mundlig nærmere hvorfor han ikke kan fungere. Pekte da på sin kommunalpolitiske virksomhet for partiet, og at han nettopp var blitt fritatt for vervet som distriktkasserer for nettopp å ofre all sin kraft i dette arbeid. I debatten deltok Wang, Bjørnbeth, Garberg, Eidem og Jacobsen.

Det ble enstemmig vedtatt å frita Tagseth for vervet som formann i Bladstyret. Som ny formann ble Eidem enstemmig valgt.

Odd W. Jacobsen,
sekretærMøteprotokoll - Trøndelag NKP.
Utskrift av protokollen