Trøndelag distrikt av NKP. Møte 01. juni 1945.

Distriktssekretariatet hadde møte fredag 1 juni kl. 08:30. (1945).
Samtlige til stede. Dessuten deltok Arvid Falkmo og Eli Aanjesen samt under punkt 2 Garberg, Selbu.
1. Partimøte. Folkets Hus store sal var leid til mandag 4. juni. Besluttedes: Adgang til møtet har parti og ungdomskamerater. Adgangskort trykkes og utdeles gjennom tillidsmennene idet det føres liste over de som får adgangskort.

Programmet gies et festlig preg: Ørnulfs musikk-korps. Aapningstale ved Løhre. Minnetale ved Falkmo og Lund-Olsen. Partiets sangkor og kvinnekor. Politisk foredrag av Vogt. Oplesning av Pauline Vogt. Hilsningstaler fra fangeleirene ved Sigv. Vang, fra ungdommen ved Eli Aanjesen og fra en jugoslavisk og en sovjetrussisk representant. Organisasjonsoppbyggingen og arbeidet for pressen ved Ole Kjennerud. Valg av partistyre.

2. Selbu. Anbefaltes at Garberg innkaller innbygdas arbeiderlag og foreslår at det opptar sin virksomhet i tilslutning til NKP.

. Ungdomsbevegelsen. Møte av endel aktive ungdomskamerater var berammet til i ettermiddag for å planlegge arbeidet. Det forutsettes holdt et bredt ungdomsmøte i nærmeste framtid og ungdomslaget opptatt. Vestkantens arbeiderungdomslag innkaldes og foreslås opptatt i tilslutning til NKU.

4. Faglige utvalg. Ref. cirkulære fra NKPs faglige utvalg av 29.5. Oversendes det faglige utvalg. Hegstad forutsettes aa være faglig leder i distriktet.

Ref. skriv fra Hegstad om det avholdte felles fagforeningsmøte. Utvalgets forslag om dagens krav var enstemmig vedtatt der, videre endel andre forslag som var opptatt av vaare kamerater. Ang. vedtaket om oppslutning om Arbeideravisen vedtokes at avisutvalget utsender et skriv til fagforeningene om Ny Tid.

5. Ref. cirkulære om partiets organisasjon. Distriktslagene underrettes om innholdet.

6. Arbeidsfondet. Ref. skriv. Ekspederes snarest til lagene i distriktet. For Trondheims vedkommede opptas sp. om organiseringen av innsamlingen av det nye partistyret.

7. Ref. en rekke skriv fra distriktslagene som har opptat virksomheten.


01. juni 1945. Møteprotokoll - Trøndelag NKP.
Utskrift av protokollen


Odd W. Jacobsen


Foto av møtedeltakere...