Møte 6. januar 1924.

Søndag 6. jan. 1924 holdt Fandrem kommunistlag møte i Folkets hus. Formanden åpnet møtet med at ønske medlemmene et godt nytår.

1. Biblioteket . Efter henstilling fra form. påtok Hans Dybvad sig også for 1924 at ordne med utlån av bøker.

2. Lagsavis. Formanden gik ut fra at laget måtte få igang håndskreven avis. Han opfordret medlemmene til at komme med forslag til navn på avisen. Ellen Dybvad foreslo "Kommunisten". Skarholt foreslo "Gnisten". Skarholts forslag blev vedtat.

3. Programkomite. Efter forslag av Ellen Dybvad blev det vedtat at vælge et mandlig og et kvindelig medlem til programkomite for hvert møte. Til at forestå indkaldningen for næste møte blev valgt Johanne og Harald Dybvad.

4. Lagets økonomi: Det blev besluttet at laget skal holde en fest for at skaffe lit penge til kassen. Til festkomite valgtes: Bernt Skarholt, Ellen Dybvad, Hans Lynum, Anders Larsen og Edv. Dybvad.

5. Eventuelt. Harald Dybvad redegjorde for en plan som er oppe om at oprette lokalredaktion for "Ny Tid" på Orkanger. Han refererte et forslag fremsat av "Ny Tids" bladkomite, hvorav fremgik at "Ny Tid" er villig til at utrede utgiftene til lokalredaktør, telefon og reiseutgifter - mot at de lokale organisationer bekoster utgiftene til kontor med lys og opvarming. - Laget besluttet at ta sin del av utgiftene til kontorhold, med den forutsætning at utgiftene deles mellem avdelingene opover dalføret, i henhold til medlemstallet.

Bernt Skarholt spanderte derefter kaffe på møtedeltagerne. Efter kaffen holdt Hugo Johansson et meget interessant og lererikt foredrag om "Den materialistiske historieopfatning". A. Skarholt leste en del stykker av kommunistisk indhold. Møtet slut.

sign:
Hans Dybvad
(sek.)
"Fandrem kommunistlag"
- Møte 6. januar 1924.
Utskrift av møteprotokollen.