En Historisk dag.
Stiftelsesdagen til Norges Kommunistiske Parti.Det lå ingen feststemning over stiftelsesmøtet til Norges Kommunistiske Parti. De fleste var nok rystet over sprengningen som hadde skjedd på Det Norske Arbeiderpartis landsmøte torsdag den 3. november 1923 og mente at den kunne vært unngått.

Dagen etter, søndag den 4. november klokken 14:00, holdt mindretallet møte i Kristiania Østre Arbeidersamfund, Grønlandsleiret 26, her ble Norges Kommunistiske Parti. stiftet.

Til stede på dette møtet var også de 13 representanter fra Telemark, som ikke fikk representasjonsrett av flertallet på sprengningsmøtet, samt 2 som tidligere var suspendert, nemlig Jeanette Olsen og K. O. Thornæs , og 11 tillitsmenn fra partiet og fra ungdomsforbundet med talerett.

Om partiets navn ble det vedtatt følgende: Det Norske Arbeiderparti fortsetter heretter sin virksomhet under navnet Norges Kommunistiske Parti , avdeling av Den 3. Internasjonale. Landsmøtet henstiller til alle avdelinger å endre sitt navn i overensstemmelse hermed".


Partiets arbeidsprogram ble drøftet og offentliggjort i bearbeidet stand av sentralstyret den 8. november.

Det lød slik:

1. Som ledd i kampen mot arbeidsløshet og lønnspress krever partiet:

a. En understøttelse til de arbeidsløse som svarer til tariffmessig lønn.
b. Forbud mot avskjedigelser, bedriftsstans uten fagforeningenes eller bedriftsrådenes samtykke.
c. De nødvendige midler til understøttelse av de arbeidsløse skaffes tilveie gjennom skatt på arbeidsgiverne.

2. For å bedre kårene for arbeidere, bønder og fiskere krever partiet:

a. Statskreditt i form av billige uoppsigelige lån til bøndene og fiskernes kooperative foretagender.
b. Direkte statsimport av de nødvendige landbruksredskaper og produksjonsmidler som leveres direkte til de kooperative foretagender.
c. Forbud mot ethvert tvangssalg av arbeiderbøndenes gård og grunn.

3. Til opphjelp og fremme av næringslivet i den arbeidende befolknings interesse krever partiet:

a. Nydyrking og bureising i stor stil.
b. Utbygging av samferdselsnettet.
c. De nødvendige midler tilveiebringes ved en sterkt progressiv formues - og arveskatt.

4. For å forebygge nye bankskandaler og lettsindige spekulasjoner og for å sikre kredittlovgivningen for nyttige foretagender krever partiet:

Skarp kontroll med alle landets banker gjennom en kontrollmyndighet med representanter for arbeidernes, bøndenes og fiskernes organisasjoner.

5. For å befri den arbeidende befolkning fra de statlige og kommunale skattebyrder krever partiet:

a. Innskrenkning av alle uproduktive statsutgifter.
b. Sterk progressiv inntekt - og formuesskatt.
c. Ingen indirekte skatter på produkter som er gjenstand for masseforbruk.


6. Anerkjennelse de jure av arbeidernes og bøndenes Russland og utbygging av handelsforbindelser. Ingen intervensjon i Tyskland.Kamp mot Versaillesfreden.

Ut fra det ovenstående program vil partiet ta initiativet til distrikts - konferanser hvor representanter for forskjellige faglige og politiske organisasjoner kon komme til felles drøftelser. Dette må munne ut i en alminnelig arbeiderkongress. På alle større bedrifter må det organiseres bedriftsråd til forsvar for arbeidernes interesser.Følgende styre ble valgt på landsmøtet:

Sentralstyret:
Formann: Sverre Støstad, Nestformann: Halvard Olsen, Generalsekretær: Peder Furubotn, Kvinnesekretær: Jeanette Olsen , Redaktør av hovedorganet: Olav Scheflo, Øvrige medlemmer: Martin Strandlie, Kr. Kristensen, Emil Stang , Elias Volan, Arvid Volan, Arvid Hansen , (dessuten en reprsentant fra NKU).

Landsstyret:
Anders Smedsrud (Buskerud), Gustav Sundby (Trondheim), Alfred Vågnes (Finnmark), Ottar Lie (Hedmark), Ottar Lie (Hedmark), Hjalmar Pedersen (Vest-Oppland), Ingvald Larsen (Akershus), Rolf Jensen I. B. Aase (Bergen), Martin Olsen (Aust- Agder), Joh. A. Skillfjord (Sogn og Fjordane), Elias Gabrielsen (Stavanger), Olav Fremo (Sør-Trøndelag), Karl Bøthun (Hordaland).

Landsmøtet besluttet at det skulle gis ut en avis som skulle være hovedorgan. Det fikk navnet Norges Kommunistblad. Som redaktør ble valgt Olav Scheflo, . Det ble trykt i Dagbladets trykkeri og kom dagen etter landsmøtet, nemlig mandag den 5. november 1923.En historisk dag. - S. 4-5.
I : 50 år i kamp : Norges kommunistiske parti 1923-1973 /
Norges kommunistiske parti. - Oslo : NKP, 1973. - 79 s. : ill.Lokalisering i norske bibliotek gjennom: BIBSYS,