Lenins minnedag.

I Norges Kommunistblad
24. og 25. januar 1925.24. Januar. I Trondhjem:
Fem minutters arbeidsstans. - Ogsaa sporveiene stanset. Fagforeningsstyrene og samorganisasjonen i Trondhjem hadde besluttet 5 minutters arbeidsstans paa aarsdagen for Lenins død. Arbeidsstansen blev iaar mere effektiv enn ifjor, meddeler Ny Tid. Ved flere bedrifter samledes arbeiderne og holdt en 5 minutters minnehøitidelighet. Sporvognene stanset presis paa klokkeslettet og det samme blev gjort ved kommunens øvrige etater.Ogsaa paa jernbanens verksteder og forskjellige avdelinger hvor det ikke var fare for sikkerheten blev henstillingen om stans fulgt med den spontanitet som gir uttrykk for personlig interesse. De arbeidsløse var samlet i Folkets Hus hvor der blev holdt foredrag av stortingsmann Monsen om Lenin og leninismen. Om kvelden blev der holdt minnemøte i arbeiderforeningen.

25. Januar. I Trondhjem:
Som meddelt igaar var det 5 minutters arbeidsstans i Trondhjem. Arbeidshvilen var meget effektiv. Om kvelden holdtes i Arbeiderforeningen et minnemøte, som samlet 5-600 kvinner og menn. Stortingsmann Monsen holdt dagens tale. Klart og formfullendt skildret taleren Lenins virke og hans ubøielige karakter. Understøttet av billeder og personlige trekk ga han et omrids av den store fører som hadde vist verdens revolusjonære arbeidere veien ut av den kapitalistiske trelldom. Foredraget blev mottatt med langvarig bifall - Derefter blev unisont sunget den russiske sørgemarsj. Sangkoret sang paany endel numre hvorefter partiets nestformann, Mallaug, som hadde aapnet minnemøtet ogsaa avsluttet det med aa minde kommunistene om aa virke for et godt resultat av partiets offensiv.

I Hommelvik:
talte Ingv. B. Jacobsen, ved et minnemøte som arrangertes av partiet og ungdomslag i fellesskap.

Journalist Eines talte i Ranheim, hvor det ogsaa var gjennemført 5 minutters arbeidshvile.

Leninminnemøtet var besøkt av ca. 100 mennesker og formet sig som en stemningsfull høitidelighet. En kamerat fra Trondhjem talte under stor opmerksomhet. Møtet var arrangert av av partiet og ungdomslaget i fellesskap.

Hilsningstelegrammer til Scheflo.

Fra Røros sendtes følgende telegram:

"Røros kommunistiske parti og Røros kommunistiske ungdomslag "Magne", samlet til minnemøte om vaar fører Lenin og vaare kamerater Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg som blev offer for bødlenes kuler, sender dig vaar beste hilsen. Vi ser du er beordret til ca. 4 maanedres ophold paa "Grøners sanatorium" og vi haaper du kommer like god ut efter opholdet og at de ikke kan makte aa ruinere din helbred for meget. Din kamp er vaar kamp!

Fra møtet i Trondhjem:

500-600 arbeidere, kvinner og menn i Trondhjem, samlet til minnemøte i anledning arbeiderklassens store fører Lenins død, sender dig som Internasjonalens representant i Norge sin hilsen. Vi gir for det beste i arbeiderklassen ved aa forsikre og love at vi vil følge Lenins vei fram til arbeiderklassens befrielse.