Den syvende skandinaviske arbeiderkongress
Kristiania 1907.


Trondhjems social-demokratiske ungdomslag

Av K.O.ThornæsDe har bedt mig, hr. redaktør, at skrive Trondhjems socialdemokratiske ungdomslags historie. Dessværre savner jeg tid til at ta saken saa grundig som jeg burde og som jeg kunde ha lyst til. Det faar da bli nogen optegnelser, væsentlig bygget paa hukommelsen. Initiativet til dannelse av et socialdemokratisk ungdomslag blev tat av A. Kalvaa. Han hadde fra et par unge arbeidere, vistnok murere, fra Kristiania faat anmodning om at ta sig av saken, og fik da indrykket en annonce i "Ny Tid" saalydende:
"Indbydelse"
Alle mænd og kvinder som interesserer seg for dannelsen av et socialdemokratisk ungdomslag hersteds, indbydes til massemøte i fælleslokalet, Nedre Baklandet 107, fredag 7. febr. kl. 8 aften"
I "Ny Tid"s referat om møtet heter det at Kalvaa:
"holdt et utmerket foredrag, hvori han redegjorde for socialismens principper samt paapekte betydningen av et ungdomslag som kunde føre disse principper ut i livet. Fremmøtet var godt og de fleste var enige om at et socialdemokratisk ungdomslag var paakrævet. 57 tegner sig som medlemmer. Til at fremkomme med forslag til love valgtes Kalvaa, A. Bruaas og Joh. Wiggen."

Hertil kan jeg føie et minde: I møtet kom også tilstede en journalist fra venstrebladet "Folketidende". Han blev gjort opmerksom paa at han ikke hadde adgang til at være tilstede "hvis han ikke vilde melde sig ind", blev der tiføiet, nærmest som en spydighet. Journalisten fjernet sig, men kom et øieblik efter ind igjen og tegnet sig som medlem. Aktivt medlem blev han dog ikke før han nogen maaneder senere blev medarbeider i "Ny Tid". Hans navn var forøvrig K.O.Thornæs.
Torsdag den 27. februar holdtes det konstituerende møte. Her blev A.Kalvaa valgt til formand. Stiftelsesfest blev holdt søndag 9.mars. Her optraadte bl.a Tranmæl som netop var kommet hjem fra Amerika.
Kalvaas formandskap blev imidlertid av kort varighet. Wiggen fik vedtat et forslag om at medlemmer av laget ikke kunde staa i andre partiers organisationer. Dette forslag var vel nærmest rettet mot Hagerup Lyngvær, som var med at stifte laget, men samtidig var bestyrelsesmedlem i venstreforeningen. Kalvaa var da hans gode ven og stillet sig solidarisk. Wiggen blev nu formand. Som sagt kan jeg ikke indlate mig paa nogen utførlig historik, men maa indskrænke mig til at nævne en del momenter.

I 1903 var laget med til at stifte Norges socialdemokratiske ungdomslag. A.Bruraas var repræsentant på Drammensmøtet, og hadde til opgave at virke for at ungdomsforbundet ikke blev "ungsocialistisk", men sluttet sig til Det norske arbeiderpartis program. Da Bruraas, som nu var lagets formand, kom hjem igjen, blev der inden laget en stor strid om tilslutningen til forbundet, idet flere medlemmer var mot dette, man hadde ikke nogen fordel av at staa i forbundet, blev der anført.
Denne opfatning hadde ogsaa - det kan kanske ha sin interesse at notere - sin støtte av Martin Tranmæl, som den gang var av den opfatning at det kunde bli for meget av særorganisationer inden partiet, og at en ungdomsorganisation endnu var overflødig. En lignende opfatning hevdet han forresten ogsaa senere - omkring 1911 - da der var tale om at stifte ungdomslag i Trøndelagens bygder for at faa dannet en distriktsorganisation.

De som interesserte sig for forbundet - saa vidt jeg husker var det særlig Bruraas og Thornæs - gjorde gjældende at ungdomsforbundet hadde bruk for trønderne, og naar der var stiftet et forbund, maatte vi være med. Desuten var indmeldelsen avgjort i og med at man sendte sin repræsentant til stiftelsesmøtet. Det sidste bestred motstanderne og paastod der matte speciel beslutning til det.

Jeg tror det var tre ganger saken var oppe til behandling. Resultatet blev at laget blev staaende, efter at formanden (Bruraas) og sekretæren (Thornæs) hadde gjort "kabinetspørsmaal"

Senere utmeldte laget sig av forbundet paa grund av dets daarlige administration. Det var i 1908. Undertegnede var da borte fra byen.

Saadanne stridigheter og smaakranglerier var det jo en hel del av gjennem tiderne. Men der blev alllikevel ført mangen en interessant diskussion og som regel var møterne godt besøkt. Og der blev utført adskillig agitationsarbeide, som blev ledet av agitationskomiteen.

La mig nævne at i 1905 blev der holdt et møte for vernepligtige med foredrag av P. Moe Johansen, som det aar var rekrut. Det var ikke stort møte, men det var særdeles vellykket. Aaret etter blev der holdt et stort møte paa torvet.

Agitationen for "Ny Tid" blev i flere aar overtat av ungdomslaget. Sjælen i dette arbeide var vor nu avdøde kamerat Ove Antonsen, en av de kamerater som utførte et stort praktisk arbeide i det stille. Efter kommunevalget i 1904, da kvindernes deltagelse bidrog til en lysende seir for arbeiderpartiet, kom tanken op at organisere kvinderne. Ungdomslaget grep initiativet, og Trondhjems arbeiderpartis kvindeforening blev stiftet den 17. januar 1905. Et aars tid efter var interessen for ungdomslagets arbeide saa sterk og deltagelsen saa stor at man mente der var behov for et nyt. Vestbyens socialdemokratiske ungdomslag blev stiftet den 6. januar 1906 paa et møte som var sammenkaldt av ungdomslagets agitationskomite, og hvor Herman Aars, K.O. Thornæs og Martin Tranmæl holdt foredrag. Disse to lag samarbeidet meget intimt gjennem sine agitationskomiteer. Begyndelsen blev gjort med en fest paa aarsdagen for den blodige søndag i Petrograd - den 22. januar. Det viste sig imidlertid - det har ogsaa vist sig senere - at der ikke var plads for to ungdomslag i Trondhjem. Vestbyens ungdomslag sygnet hen. Et forsøk paa at faa mere fart i arbeidet ved at gjøre laget om til Socialdemokratisk forening lyktes heller ikke. Ungdomslaget arbeidet imidlertid godt en tid. I aarene 1908 og 09 syntes det dog som om der var en stagnation inden ungdomsbevægelsen i Trondhjem. Fornyelsen kom nu gjennem Socialdemokratisk forening. Foranledningen var nærmest den diskussion om de nye veie og midler som vaktes tillive i 1910 og utover. Den radikale opposition inden partiet fik sit tilhold i Socialdemokratisk forening, som nød godt av Tranmæls uimodstaaelige energi. I lang tid visste man ikke rigtig, om det var ungsocialismen eller socialdemokratiet som hadde flertallet - ja magten hadde i grunden den første ved sin paagaaenhet og paa grund av at socialdemokratene var misfornøiet med partiet og var besat av tvilens usikkerhet. Ungdomslaget derimot likesom repræsenterte de partiloyale kræfter. Men dette formaadde ikke at samle. Hertil kom at de som stod i spidsen, en tid Rungstad og senere Thornæs, ikke evnet at holde sig i konkurransen som fik baade privat, organisationsmæssig og politisk karakter. Til lagets hensygnen bidrog ogsaa at det var økonomisk uheldig. Fra sit første aar hadde det hver maaned drevet landsted, og hadde thent nogen hundrede kroner. Men i 1910 kom det i stort underskud og gjæld. Lærer Bernhoft Ribsskog blev valgt til formand, og det lyktes ham i løpet av et halvt år at faa betalt gjælden. Ogsaa paa andre omraader gjorde han et godt arbeide. Men at faa helt liv i laget lyktes ikke, da han maatte frasi sig formandshvervet av private grunde.

Socialdemokratisk forening hadde ogsaa i et aar, da Tranmæl ikke var formand, liksom dovnet hen en smule. Tranmæl kom dog hjem igjen i 1913 og blev straks etter atter formand. Der blev nu tale om at melde foreningen ind i ungdomsforbundet, som jo til en begyndelse huset "fagoppositionen" og man saaledes hadde bruk for det.

Men foreningens ungsocialister motsatte sig inmeldelsen, og om de slet ikke hadde flertal, saa hadde de støtte i dem som slet ikke vilde "splitte". Blandt dem som eller rettere den som arbeidet for indmeldelse var Reinert Torgeirson.


Baade fordi to lag vanskelig kunde arbeide samtidig uten en uheldig konkurrance og for at faa en avgjørelse av striden om ungdomsforbundet blev nu tanken om sammenslutning aktuel. Efter nogen strid - motstand vakte det baade i foreningen og i laget - blev sammenslutning vedtat og Trondhjems socialistlag blev stiftet.

Det har nytt fordelen av Martin Tranmæls energi, holdt møter hver uke, hvor administrative saker er indskrænket til det mindst mulige, hvor der holdes foredrag, hvor diskussionene gaar sin høie gang, hvor kameratskapet er raadende i fest og møte og hvor ungdommen nu strømmer til - kort sagt er den tap som det socialistiske arbeide i Trondhjem dreier sig om.

Socialistlaget har ogsaa faat stiftet Trøndelagens distriktsorganisation og der er stiftet en mængde socialdemokratiske ungdomslag rundt om.

K.O.T.
1. Thornæs og Torgeirson
2.Thornæs på grensevakt i 1905, (nr. 3 fra venstre, bakerste rekke,)
(eller andremann med mørk uniform bakerst, fra venstre ).
3. Knut Olai Thornæs tegnet etter hukommelsen av J. Siljan Jacobsen, 1974.