Ill: Arne Ekeland: Den vandrende familie...Den illegale motstandskampen tar form.


Da Norge ble okkupert i 1940, var det ingen "hjemmefront" ferdig til bruk. Den illegale motstandskampen utviklet seg og tok form under krigen.

I likhet med de øvrige partiene hadde altså NKP et legalt liv til ut på ettersommeren 1940. Men dette "legale livet" ble en del av et "dobbeltliv", siden ledelsen hele tida hadde for øye at et partiforbud kunne komme. Da NKP som det første av partiene ble forbudt 16. august, gikk partiet inn i sin illegale periode, som skulle vare krigsårene ut. Det krevde at partiet som organisasjon måtte leve og virke i et okkupert land under illegalitetens strengeste lover.

Partiet skulle også virke politisk. I denne sammenhengen måtte det utvikle muligheter til å nå fram til folket. Her ble den illegale pressa et meget viktig redskap. og de første illegale avisene, som var laget av NKP, kom ut allerede høsten 1940.

I krig er det fysisk vold som rår. Kommunistene hadde sett at fysisk voldelig motkraft var avgjørende for seier eller nederlag. Derfor kom spørsmålet om sabotasje og gerilja tidlig til å melde seg. NKP ble det eneste partiet som bygde opp egne sabotasje- og militærgrupper.

Videre skulle det vise seg at under illegale forhold oppsto situasjoner som kom i store vanskeligheter og måtte flykte.

De som kom til Sverige, måtte tas hånd om.

Skulle den illegale kampen føres effektivt og med minst mulig tap, var det nødvendig for partiet å ha et sambandsapparat som virket. Kurervirksomhet kom til å spille en stor rolle.

Ëtteretning ble viktig, og NKP hadde kontakt både med England, med de kommunistiske partiene i andre land og med Den Kommunistiske Internasjonale.

Til dette fikk partiet hjelp, først og fremst fra Sveriges Kommunistiske Parti. Utpå høsten 1940 ble regulære kontakter opprettet over grensa og over til Stockholm.

Mye av det som ble gjort, var preget av mangel på praktisk erfaring. Konspirasjonen, det illegale arbeid, er en vanskelig kunst som ikke var lett å praktisere under de små, gjennomsiktige forholdene i vårt land. Men denne første okkupasjonssommeren ble det første grunnlaget lagt til den harde illegale virksomhet som seinere utfoldet seg under NKPs ledelse. Et virke som samlet tusener av nye folk, som i partiets rekker kom med i motstandsarbeidet.


Den illegale motstandskampen tar form. - S. 57-58.
I: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. -
ISBN 82-994859-0-8