Første
maidagsang


Av Nils Collett Vogt


Den var vor, denne jord, den var vor
og vi tok den i eie og arv
mot at dele dens trængsler og kaar
og i felesskap skjøtte dens tarv.
Vi randt alle av selvsamme rot,
og vi kjender en adel, kun en,
og se, det er naturens, saa ren
som den harmglødet gaar i vaart blod.

Det var vi, som blev stedbarn paa jord,
skjønt vi skjøttet dens tarv i vor sved
og som sønner av rikeste mor
kanskje trengte lit kjærlighet med.
Vi er træller, ja træller paa jord,
og vort livskald ved dag og ved nat
er at mate de faa, som har sat
sig til fest ved det bugnende bord.

Men vort jordliv er et, det er et.
og hvert annet er drømme og dikt.
Naa, saa er det vel ogsaa vor ret
at faa leve det solfuldt og rikt!
Vi vil leve det solfuldt og rikt,
som det sømmer sig menneskers ret,
for det er ikke bare vor ret,
det er ogsaa vor krevende plikt.

Kamerater! Der suser et tog
over jorden, saa langt som den naar,
og det tordner i hundrede sprog:
Den er vor, denne jord, den er vor!
Den er hans, den er din, den er min.
La os dele dens kaar uten nag,
hvis der ikke paa handlingens dag
skal staa skrik av dens kamprøde skin.

Kamerater! Der truer en ild
over jorden, saa langt som den naar.
Det er viljer, som ikke slap til
og nu brænder i lengsler og saar.
Det er hatet, det flammende hat,
mot en tid, da hver evne vi har,
er i ørknen et rop uten svar,
skjønt fortvilet vi truet og bad.

La dem trampe hver vilje i glød,
la dem reise hver evne til strid,
la dem mætte sit liv av vor nød,
for der kommer, der kommer en tid!
Under fanerne modig og tit
i den vaaknende fremtidssols skjer,
kamerater saa mange vi er,
for vort jordliv, dets frihet og ret!


(1894)