Ill: Arne Ekeland: Revolusjonens forgård


Partiets motstandsarbeid under okkupasjonen.


Nkp i Trøndelag satset tidlig.


Trondheim ble okkupert allerede i morgentimene 9. april 1940, og var i noen uker isolert fra resten av landet. Flere av kommunistene dro til de frie områder i Norge for å kjempe i de norske styrkene. Kommunistenes arkiver ble sikret. Det var stor kontakt mellom aktive kommunister og andre organisasjoner, og det ble en tverrpolitisk organisering av motstand gjennom studieringer. Samarbeidet mellom NKP, NKU, NGU, AIF og AUF kom til å forme motstanden. De illegale aviser kom og ble spredt. Det ble kontakt med militære grupper. Særlig trøndelagsområdet ble utsatt for farlig infiltrasjon av Rinnan-bandens negative kontakter, som førte til opprullinger og store ofre for det illegale apparat.

Falstad ble den mest beryktede konsentrasjonsleir i Norge.

Det var et radikalt element i trøndersk arbeiderbevegelse fra midten av 30-årene og fram mot krigsutbruddet. Foruten i NKP og NKU organiserte den radikale delen av arbeiderungdommen seg i NGU (Norsk godtemplar ungdom), AIF (Arbeidernes idrettsforbund) og i AUF. Utviklingen fram til krigsutbruddet kom til å vise at det var stor politisk motstand mellom den radikale arbeiderungdommen og det etablerte Arbeiderpartiet, som nå hadde fått ansvar for den borgerlige stat. Gjennom kriseforliket med det konservative og tidvis det brunstripete Bondepartiet hadde DNA kunnet danne regjering med Johan Nygaardsvold som statsminister. Og gjennom sin justisminister Trygve Lie gjorde denne regjering det straffbart å la seg verve til kamp mot de spanske fascistene som hadde reist seg mot folkefrontregjeringen. Dette var en regjering som ble boikottet av Folkeforbundets demokratiske stater - bortsett fra Sovjetunionen. Det var flere Trønderske arbeidergutter som meldte seg for de Internasjonale brigader. De som ikke hadde falt i kamp i Spania var nå tilbake i Norge etter Francos seier. Disse ungdommene - sammen med andre - kom også til å trosse Arbeiderpartiets frenetiske angrep på kommunistene da krigen brøt ut mellom Finland og Sovjetunionen.


Brei ungdomsfront


Trygve Bratteli blei sendt til Trondheim da denne krigen brøt ut. Han forsøkte å få partimedlemmene til nærmest å avlegge en lojalitets- erklæring til Finland, noe mange reagerte mot. Ikke minst medlemmer av AUF. Moderpartiet gikk så langt at Vestkanten AUL ble ekskludert av AUF. Medlemmene av laget kom til å fortsette samarbeidet med NKU gjennom studiearbeidet. Dette ble ledet av NKPeren Alfred Warnes.

Sommeren 1940 begynte dette laget også med salg av Klassekampen, som den gang var NKUs hovedorgan. (Må ikke forveksles med dagens "Klassekampen" som ikke utgis av, eller har noen tilknytning til Norges Kommunistiske Parti).

Gjennom dette organet appellerte Arvid Falkmo fra AUL-laget om enhet med den kommunistiske ungdommen. Dette samarbeidet fikk form av felles organiserte studiesirkler, og ble også et ledd i den illegale organiseringen av motstandskampen som etter hvert vokste fram. Som et resultat av dette ble også AUF den organisasjonen som avga flest medlemmer til NKP under krigen. Således ble teknikerelev Eli Aanjesen, som tidligere var leder for Trondheim AUL leder av NKPs kvinneapparat. Arne Johansen, som tidligere var formann i Vestkanten AUL i Trondheim, ble i 1942 politisk leder av Trøndelag distrikt av NKP og også medlem av Sentralkomiteen.

Også andre organisasjoner samarbeidet med kommunistene i Trøndelag; f eks. AIF og NGU. NKP-medlemmene hadde i 30-årene god kontakt med AIF, mange var også medlemmer.

Kommunisten Odd W. Jacobsen var studieleder i Sør-Trøndelag arbeideridrettskrets fra 1938. Som NKU-er satt han også i NKPs distriktsstyre. I sportsklubben Ørnulf Les her.og her

I Trondheim ble det i mai 1940 gjort forberedelser til illegal organisering. Det ble gjort vedtak om å organisere klubbens virksomhet i illegale former, og dessuten fjerne klubbens eiendeler slik at ikke nazistene skulle få tak i dem. Flere grupper oppsto spontant i aprildagene,  men det var Vestkanten AUL som var drivkraften i å koordinere arbeidet. Ørnulfgruppa var en studiesirkel i idrettsklubben . Den var ledet av Alfred Warnes, og gikk over til illegal virksomhet etter 9. april.


Tyske ubåter i Trondheim.
Godtemplarungdommen (NGU) var den tredje organisasjonen som NKPere var en del av, og som også ble utgangspunkt for viktige motstandsinitiativ. Trøndelagsavdelingen av NGU blei i 1940 ledet av Harald Rusten, som var medlem av NKP i Trondheim og Trondheim kommunistiske ungdomslag. Forøvrig satt kommunistene Carsten Wærdahl, Reidar Wærdahl, Øistein Johnsen og Oscar Øwre i dette styret.

Oscar Øvres beretning om fangengskapet i NN. Leir. Les her.
Da disse kommunistene kom tilbake til det sivile liv etter kapitulasjonen, var de blant dem som organiserte den illegale motstanden.

NKP i Trøndelag ble ved krigshandlingene etter 9. april isolert fra den sentrale ledelsen, og partiet måtte ta egne initiativ.Noe av det første man gjorde, var å fjerne arkivet til partiet og avisa Ny Tid. Partiet kontaktet også de andre organisasjonene de samarbeidet med og oppfordret til det samme. Da NKP og partiorganene ble forbudt 16.08.1940, ble flere ledende kommunister innbrakt til forhør. Husundersøkelser ble foretatt, og marxistisk litteratur ble beslaglagt.

Arbeiderens kontor i Trondheim ble besatt av tyske soldater. Også andre steder i Trøndelag slo tyskerne til mot kommunistene. I Verdal ble husene til ledende kommunister omringet av tyske soldater kl 05.00 en morgen. Det ble foretatt husundersøkelser og beslag av partiets eiendeler. Tyskerne lette også etter våpen hos Verdal-kommunistene. Etter forbudet forsøkte de ledende kameratene i Trondheim å holde partiet sammen gjennom gruppevirksomhet. Dessuten ble det knyttet kontakter med ulike arbeidsplasser.

I Verdal organiserte kommunistene fra høsten 1940 illegale grupper med tre mann i hver. Formennene i disse gruppene utgjorde det illegale partistyret. Gjennom kurer ble forbindelsen knyttet til de sentrale organer i NKP/NKU i Oslo. Høsten 1940 var Lars Nordbø i Trondheim, og Jette Danielsen var i kontakt med NKU i 1940. Ettersommeren 1940 ble det gjennom Wærnes og medlemmer i Vestkanten AUL knyttet kontakt med Ole B. Garberg og andre i Selbu Arbeiderparti. Også andre DNA-medlemmer som var i opposisjon under Finlandskrigen, ble kontaktet.Disse ble trukket med i det illegale arbeidet. De ulike gruppene som kommunistene utviklet i 1940, ble nødvendige i det illegale avisarbeidet, i etteretningsarbeidet, i arbeidet med å samle inn penger til etterlatte etter arrestasjoner, i flyktningtransporten, og ikke minst i den militære motstandsbevegelsen. Under organiseringen av denne kom den tette forbindelsen mellom de forskjellige arbeiderorganisasjonene til å få stor betydning. Werdahlsgruppa nøt godt av NGUs kontakter. Øistein Johnsen, som hadde vært reisesekretær i NGU før krigen, gav navn på NGU-kontakter til Harald Rusten. Disse ble brukt der NKP eller NKU ikke hadde kontakter. Kontakten til jernbanen i Trondheim var spesielt viktig. Jernbaneverkstedet ble en spredningssentral for illegale aviser. Wærdahlsgruppa stensilerte de første illegale avisene i september 1940 på Siemens i Trondheim, hvor Carsten Wærdahl var arkivar. Den tverrpolitiske organiseringen som kommunistene fikk i stand, var et kraftig svar på den politikken som borgerskapet i samarbeid med DNA førte for å kriminalisere og isolere NKP fra høsten 1939. Under Finlandskrigen, som ble avsluttet mindre enn en måned før okkupasjonen av Norge, ble Sovjetunionen utpekt som den store fare for norsk selvstendighet. NKP og NKU i Trøndelag ble som ellers i landet, utsatt for sterkt press og hets fra borgerlig hold og Arbeiderpartiet.

Adresseavisen i Trondheim krevde forbud mot NKP i desember 1939.

Den gang var redaktøren av Ny tid, Jørgen Vogt, medlem av Trondheim bystyre og formannskap. Jørgen Vogt nøt stor respekt i byens arbeiderbevegelse.

DNA forsøkte å kjøpe ham for 7500 kroner pr. år hvis han gikk over til partiet.


Emil Løvlien og Jørgen Vogt.

Men Jørgen Vogt var ikke til salgs. Høsten 1939 sto kommunistene i fare for å bli isolert. Men man klarte å opprettholde kontakten med den radikale delen av AUF, NGU og AIK. Denne venstrebevegelsen, hvor kommunistene utgjorde en solid kjerne, markerte seg ved et antikrigsmøte 12. mars 1940.

Talere var formannen i NKU, Arne Gauslå og Ole Garberg, formann i Selbu arbeiderparti. Dette møtet samlet 600 mennesker.


Arne Gauslaa


Hvor mange kommunister som deltok i kampene mot tyskerne rundt Trondheim, vites ikke.

Men NKUeren Odd Lervold ble såret i kampene ved Verdalsbrua og døde av skadene.


Ofre for Rinnanbanden

Etter okkupasjonen hadde kommunistene i Trøndelag bare hatt sporadisk kontakt med sentralledelsen i Oslo, men i desember 1941 besøkte Erling Heiestad - som var redaktør av den

Illegale FrihetenPlanene var å orientere om forholdene i Oslo og opprette kontakter for avisdistribusjon. Men dette hadde Rinnan fått greie på. Rinnan og hans arbeidsgivere slo til. Redaktør Erling Heiestad, distriktslederen og varaordfører Ole Kjennerud og Jørgen Vogt ble arrestert sammen med ca. 50 andre. Selv sier Vogt i et notat 28.05.1969:

" Vi ble rullet opp av Rinnan, som under falskt navn sommeren 1941 henvendte seg til en av organisasjonens medlemmer og tilbød hjelp. Han skaffet blant annet et brukbart stensilapparat og deltok både i arbeidet med framstillingen og spredningen av illegale skrifter. Herunder fikk han etter hvert greie på navnene på en rekke aktive i organisasjonen. Som leder av den sentrale gruppen, fikk jeg rapport om hans medarbeide og innkalte ham til et møte, men han kom ikke, Dagen etter - 9.oktober 1941 - ble det så foretatt massearrestasjoner av organisasjonens medlemmer. Jeg ble også arrestert og satt i tysk fangenskap til frigjøringen. Tyskerne brukte betegnelsen "Jørgen Vogt-saken" på den virksomheten jeg hadde vært med på, dvs. hele organisasjonens virksomhet. På det tidspunkt vi ble arrestert, var det ennå ikke opprettet noenSS-Gericht Nord. Dokumentene i saken ble sendt til Hamburg og kom aldri tilbake, fikk jeg opplyst av en tysk Gestapomann. Derfor ble det ingen rettssak, men de fleste som ble arrestert ved opprullingen, ble sittende i tysk fangenskap til krigens slutt.Monument på Falstad

"
Vogt ble sittende på Vollan kretsfengsel i Trondheim. Deretter havnet han i den verste konsentrasjonsleiren i Norge, Falstad.Siste året satt han på Grini.Distriktspartiet var allerede reorganisert da sentralstyremedlemmet Thorleif Andresen fra Oslo kom til Trondheim. Til reorganiseringa hadde vi god hjelp av J.B. Johansen fra Malm. Styret besto da av: Arne Johansen, som ble politisk leder,
Henry Thingstad organisatorisk leder og Arne Lund militær leder, videre Arvid Austad, Hjalmar S. Nilsen, J.B. Johansen, Else Jagtøyen, Melhus, John Eggen, Ler og Torvald Størseth.J.B.Johansen fra Malm,
medlem og reorganisator
av distriktspartiets styre
etter den første arrestasjonsbølgen.Partigrupper ble nå bygd ut over hele Trøndelag. Partiet hadde også kontakter utenom disse gruppene. På denne tiden var medlemstallet ca. 200. Men våren 1943 ble Thingstad arrestert, og han og åtte andre kommunister ble henrettet. Carsten Wærdahl ble nå ny distriktsleder i Trøndelag NKP. Nå ble det lagt planer om å likvidere Rinnan. Men også denne gang var det Rinnan som slo til. Wærdahl og Arne Johansen ble tatt sammen med fem andre. Alle ble dømt til døden. Etter dette var distriktspartiet i Trøndelag knust. Det var bare spredte grupper igjen uten noen organisatorisk makt.Slik var stort sett stillingen fram til krigens slutt.


Den siste ferd

Forfatteren Per Hansson  har skrevet ei bok om den dypt kristne personligheten Peder Morset, som var blitt dømt til døden og skulle henrettes sammen med de 10 dødsdømte kommunistene fra Wærdahlsgruppa.

De siste dagene før avrettinga beskriver Per Hansson slik:

" På samme tid ble ti andre trøndere i Vollan-fengslet dømt fra livet.

Det var medlemmer av den såkalte Wærdahlgruppen, som også var blitt tatt på grunn av Rinnan-bandens negative kontaktvirksomhet og provokasjonsmetoder...

En morgen utbrøt Henry Thingstad, der han kom ned i kjelleren i spissen for sine ni unge kamerater:

"Dere ser så triste ut at man skulle tro at det var dere og ikke oss som skulle henrettes.

Og Peder var der sammen med dem, og selbyggen var rankere enn de noen gang hadde sett ham der i fengslet.
Hver gang de elleve gikk tilbake til cellene, kunne være den aller siste - men ingen kunne vite noe bestemt, og det ble aldri tatt farvel. Thingstad var glødende marxist, og hadde vel følt seg fremmed ovenfor det kirken representerer. Men den kristendommen Peder Morset sto for, gjorde dypt inntrykk på ham og de ni andre som snart skulle dø.

De lyttet til selbyggens små andaktsstunder, og deres sinn var ett med Peders, når han sluttet med å si fram de første linjene i fedrelandssangen: "Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet med de tusen hjem"

De våket, de ventet og de sang, de dødsdømte, - sang de samme ordene og følte fellesskapet så fullkomment at den kristne bonden,læreren fra Selbu og de unge marxistene fra byen fikk som ett og samme sinn. Og roen og freden vokste alltid sterkere i dem alle, fordi de visste at de hadde kjempet for menneskelighet og frihet og for landet, og at de hadde rett til å møte selv døden med løftet panne. For intet ville være forgjeves. De trodde, der de lå på de nakne briskene og sang, at det nazistiske tyranniet endelig ble knust, skulle frihet, trygghet og rettferdighet bli hele menneskehetens selvfølgelige eie...Presis klokken ti om morgenen den nittende mai kommer en av de store tyske transportvognene til Vollan. Tolv menn fra Sicherheitspolizei går ut av bilen og inn i fengslet. Kommandant Schwenk åpner personlig hver celledør i den avsperrede avdelingen i annen etasje. Heller lavt gir han de dødsdømte ordre om å stille opp i rekke i korridoren. De elleve patriotene har begynt sin siste ferd, og de kjører opp Eidsvoldsgaten - den som er gitt navn og ære for den grunnlov som forkynner de idealer mennene om få minutter skal dø for.

Peder og de andre sier et og annet ord til hverandre mens den digre, grå bilen ruller mot Kristiansten festning, men for det meste tier de. Rundt de elleve er maidagen og livet, men vognen er tildekket, slik at ingen skal få se menneskene som føres til retterstedet. På vollen innenfor den gamle festningsmuren står eksekusjonspelotongen allerede parat.

Festningsmuren på retterstedet i dag 
Minneplata i festningsmuren


Det er tolv menn - også disse hører til det tyske sikkerhetspolitiet. Og ennå er tre av de unge idealistene i live. De har måttet se og høre alt, mens de venter på sin tur. - Sett kameratene få bind for øynene, sett dem bli bundet til pælene, sett deres avsjelede legemer henge tungt i tauene og bli tatt vekk på bårene. Og til slutt må de også høre sin skadeskutte kamerats stønn og være vitne til at gestapisten dreper ham med pistolen. Og allikevel bryter de ikke sammen, ber ikke om nåde, - bare løfter sine unge ansikter mot den mailette himmelen og ser for siste gang mot alt det skinnende blå før deres øyne dekkes til og de føres til pælene.
"

De ti unge frihetskjemperne som døde sammen med Peder Morset, var urmaker Henry Thingstad, typograf Thorleif Olsen, arbeider Godtfred Lervaag, jernbanemann Arvid Knutsen, kontorist Egil Mogstad, arbeider Einar Tønsdal, Gustav Bergquist, reparatør Odd Nilsen, lagerarbeider Thorleif Dahl og sporveiskonduktør Johan Flønes.
Se fotografier. her av de ovennevnte og andre av NKPs og NKUs medlemmer som måtte bøte med livet i frigjøringskampen.


De ga sitt liv på Kristiansten festning under 2. verdenskrig .: 1942-01-25, 1943-05-19, 1943-11-17, ; Vi dør som oppreiste nordmenn, med et smil om munnen og en glødende tro på den endelige seier - Henry Thingstad 1943-05-09. Minnetavla blei satt opp i et minnekapell for de henrettede. Forsvarsdept. ominnredet
en kasematt(dekningsrom) til dette formålet ved byjubileet 1997

Trøndelag. - S. 197-204

I : Død over de tyske okkupanter :

 De norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 / Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -

[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. - ISBN 82-994859-0-8

Stiftelsen for fremme
av Arne Ekelands kunst
her