Arne Ekeland; Broen til melkeveienNKP i bresjen for opprettelse av folkefront


Da Hitlers angrepsstyrker brøt inn over Norge, hadde Norges Kommunistiske Parti bak seg en langvarig sterk innsats for å reise en bred folkefront mot fascismen.

Alt den 11. mars 1933 henvendte partiet seg til Arbeiderpartiet og foreslo at de skulle opprette et kampfellesskap for å bekjempe farene.

I denne henvendelsen ble det tatt til orde for:

"Kamp mot den fascistiske bevegelsen og forbud mot alle fascistiske organisasjoner. Aktiv understøttelse av kampen mot Hitler-diktaturet."

Forslaget utløste diskusjon og bevegelse på arbeidsplassene og i fagforeningene, og fikk snart etter tilslutning fra et fellesmøte av jernarbeiderne i Oslo. Møtet gikk enstemmig inn for at landsorganisasjonen, Arbeiderpartiet, NKP, Mot dag og Norsk syndikalistisk federasjon skulle danne en felles front.

Arbeiderpartiets ledere stilte seg lenge nølende til å markere fellesskap med NKP, men bevegelsen på arbeidsplassene vokste, og i praksis ble det antifascistiske fellesskapet dominerende.

I den spente, krigstruende perioden NKP nå gikk inn i, frigjorde partiet seg fra den sekteristiske ulta-venstrepolitikken som i mange år hadde hemmet partiets utvikling.

NKP erklærte seg utvetydig til å forsvare det borgerlige demokrati mot alt som kunne undergrave det. Kominterns 7. kongress og utbruddet av Spania-krigen ga det avgjørende støtet til at Folkefronten ble en maktfull massebevegelse i Europa. Demonstrasjonene ble fulgt opp med et omfattende humanitært hjelpearbeid, og NKP tok initiativ til å verve frivillige til deltakelse i kampen for å stanse Franco-fascistene. Myndighetene var påvirket av nonintervensjonspolitikken og forsøkte å stanse vervingen. Organiseringen måtte derfor skje i illegale former.
Den Internasjonale brigade, hvor de norske Spania-frivillige kjempet, gjorde seg sterkt gjeldende i kampene, og på slagmarkene i Spania fikk den kommunistiske bevegelsen i Norge sine første falne
i åpen kamp mot fascismen.

Overfor de voksende truslene fra Tyskland, gikk NKP inn for å styrke og bygge ut det militære forsvar. Partiet stilte som et ufravikelig krav at offiserer som sympatiserer med fascismen øyeblikkelig fjernes - slik det ble formulert av Nordahl Grieg i Klassekampen 1. mai 1939 *1)

På sentralstyrets møte 4. og 5. februar 1939 reistes parolen "Verg landet mot fascismen".
I foredraget partiets formann Henry W. Kristiansen holdt, het det:
" Den eneste klasse som konsekvent kan forsvare det norske folks frihet og uavhengighet, er arbeiderklassen... . Arbeiderklassen er bæreren av det norske folks tradisjoner fra 1814, fra 1905 og fra hele vår nasjonale frigjøringsperiode" *2)

NKPs virksomhet var nå sterkt dominert av oppgava med å bygge ut en bred demokratisk folkefront som organiserte møter og demonstrasjoner.
Partiet gikk ut med skarpe fordømmelser av Østerrikes innlemmelse i Tyskland og av München-forræderiet.
I en felles konferanse med det danske og svenske partiet, erklærte de tre partiene at de nordiske folks frihet og uavhengighet var i fare., og oppfordret regjeringene til å danne et nordisk forsvarsforbund.
I ei brosjyre partiet utga i masseopplag, het det:
"Tsjekkoslovakia og Østerrike roper til oss i dag:
"Vær beredt! En gang kommer turen også til dere, og hver den som ikke er beredt, er dømt til undergang.""


Da Polen ble angrepet, skrev Arbeideren:
"Mer enn noensinne gjelder det å holde frihetstanken levende. Viljen til forsvar for landets frihet og uavhengighet må styrkes. Her må arbeiderklassen og dens organisasjoner gå i spissen, også for samling av en demokratisk folkets front, som en betingelse for at vårt folk kan føres fritt og samlet ut av det Ragnarok som nærmer seg." (Arbeideren 1939-09-04)


Ungdommen og friheten / Nordahl Grieg
I : Klassekampen / NKU .- 1939-05-01
her

2*)
[Foredrag] / Henry W. Kristiansen
I: Retningslinjer for den norske arbeiderklassens kamp for forsvaret av demokratiet og Norges uavhengighet / NKP. Sentralkomiteen (1939-02-04/05)
Utførligere sitat, Les :
Henry W. Kristiansens foredrag
NKP i bresjen for opprettelse av folkefront - S. 22-24
I: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. -
ISBN 82-994859-0-8